Хороскоп за днес, 2 ноември – Добри възможности и благоприятен ден за 3 зодии

Хороскоп за днес ОВЕН Ден, из­пъл­нен с прев­рат­нос­ти, е чет­вър­тък за ро­де­ни­те под Овен. Проб­ле­ми и преч­ки ще зас­та­ват на пътя ви в служ­ба­та и лич­ни­те де­ла. Труд­нос­ти...

970 0

Хороскоп за днес ОВЕН

Ден, из­пъл­нен с прев­рат­нос­ти, е чет­вър­тък за ро­де­ни­те под Овен. Проб­ле­ми и преч­ки ще зас­та­ват на пътя ви в служ­ба­та и лич­ни­те де­ла.

Труд­нос­ти ще има­те и с парт­ньо­ри в биз­не­са, и с ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции или съд­руж­ни­ци. За някои проб­ле­ми­те са още по-теж­ки, ако са свър­за­ни със съ­деб­ни де­ла. До­мът ви е еди­нстве­но­то спо­кой­но място днес.

Хороскоп за днес ТЕЛЕЦ

В чет­вър­тък ед­ва ли ще се раз­ре­шат и ва­ши­те проб­ле­ми, най-ве­роя­тно „из­чис­тва­не­то“ им ще нас­тъ­пи след де­се­ти­на дни. Въз­дър­жай­те емо­ции­те си на ра­бот­но­то място, за­що­то ще си при­чи­ни­те вре­ди. За­дей­ствай­те кон­так­ти­те си – те се­га са ви мно­го необ­хо­ди­ми. Доб­ре е да пла­ну­ва­те ра­бо­та­та си през ид­ва­щи­те дни.

Хороскоп за днес БЛИЗНАЦИ

За вас чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, най-ве­че за биз­нес. Мал­ка част от вас ще осъ­щест­вят то­ва в по-ши­ро­ки гра­ни­ци чрез съ­дей­ствие­то на парт­ньо­ри. Про­фе­сио­нал­ният ви ден ще бъ­де те­жък по­ра­ди нат­ру­па­на умо­ра и без­сън­ние. Ако няма­те план за ра­бо­та, ще се сблъс­ка­те с мно­го труд­нос­ти. Се­га са нео­съ­щес­тви­ми на­ме­ре­ния­та ви за кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра.

Хороскоп за днес РАК

Проб­ле­мен е денят и за Рак, най-ве­че на ра­бот­но­то ви място. От­ка­же­те се от емо­цио­нал­ни реак­ции, ще се из­тъл­ку­ват ка­то свад­ли­вост с дос­та неп­рия­тни пос­ле­ди­ци за вас. На­со­че­те уси­лия­та си към об­щес­тве­ни­те кон­так­ти, тук ще ви по­мог­не и къс­ме­тът, и по то­зи на­чин ще ре­ши­те част от проб­ле­ми­те си. Мно­зи­на ще на­мерят уте­ха в лю­бов­ни­те кон­так­ти.

Хороскоп за днес ЛЪВ

За днеш­ни­те ви труд­нос­ти ви­на­та си е из­цяло ва­ша. Поп­ра­ви­мо е, раз­би­ра се, не сте за­гу­би­ли ав­то­ри­те­та си, но днес не пра­ве­те опи­ти за ре­ши­тел­ни дей­ствия по ка­къв­то и да е по­вод. Проб­ле­ми ще има­те с фи­нан­си­те, со­циал­ни­те кон­так­ти, с реа­ли­за­ция в биз­не­са, свър­за­на с пъ­ту­ва­не, до­ри твор­чес­ко­то ви вдъх­но­ве­ние днес съв­сем се е сто­пи­ло.

Хороскоп за днес ДЕВА

Мно­го сте близ­ко до ус­пеш­но раз­ре­ша­ва­не на де­ло­ви въп­ро­си, но сте в ло­шо нас­трое­ние. Зле се чувс­тва­те по­ра­ди лич­ни проб­ле­ми, бе­зус­пеш­но ще тър­си­те под­кре­па­та на бли­зък прия­тел. Не из­сип­вай­те гне­ва си вър­ху се­мей­ство­то си, ще пос­лед­ват скан­да­ли и кон­фрон­та­ции. За ра­бо­та­та си се­га мо­же да бъ­де­те спо­кой­ни.

loading...