Хороскоп за днес, 28 декември – Великолепен и успешен ден за 3 зодии в четвъртък

Хороскоп за днес ОВЕН Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по...

1164 0

Хороскоп за днес ОВЕН

Не­га­тив­на е тен­ден­ция­та за об­щес­тве­на дей­ност в чет­вър­тък за Ов­ни­те. Тя се из­раз­ява в при­бър­за­ност, ко­га­то трябва да взе­ме­те ре­ше­ние или да дей­ства­те по да­ден въп­рос, и ще до­пус­ка­те греш­ки. Въз­дър­жай­те се от кон­фрон­та­ция в се­мей­ство­то. Обе­ктив­но пре­цен­явай­те проб­ле­ми­те.
Хороскоп за днес ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са пред­прием­чи­ви днес, а ин­те­ре­си­те им раз­нос­тран­ни. Има­те из­вес­тни пре­димс­тва ка­то по­зи­ция за дей­ствия, но лес­но мо­же­те да ги проиг­рае­те, ако не проя­ви­те так­тич­ност. Склон­ни сте към неб­ла­го­ра­зум­ни пос­тъп­ки в стре­ме­жа си на всяка це­на да пос­тиг­не­те пе­чал­ба.

Хороскоп за днес БЛИЗНАЦИ

Мно­го от вас днес ще дей­стват без­це­ре­мон­но, съз­на­вай­ки мо­мен­тна­та си си­ла и въз­мож­нос­ти, но то­ва ще бъ­де греш­на так­ти­ка. Ни­кой не мо­же да ви от­не­ме лич­ни­те при­те­жа­ния и уме­ния. Чес­то ви пре­неб­рег­ват, но знай­те, че вла­дее­те по­ло­же­ние­то. Дей­ствай­те нео­чак­ва­но!

Хороскоп за днес РАК

Ра­ци, в чет­вър­тък не при­бър­звай­те в ни­то ед­но свое дей­ствие, всяка при­бър­за­на ра­бо­та во­ди до неус­пех. Се­га не мо­же­те да из­пре­ва­ри­те съ­би­тия­та и по-доб­ре не опи­твай­те, за­що­то ефе­ктът ще бъ­де об­ра­тен. Неп­рия­те­ли­те ви ще имат въз­мож­ност за мощ­на из­ява. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и съоб­ра­зи­тел­ни.

Хороскоп за днес ЛЪВ

Ва­ша­та пред­прием­чи­вост е са­мо тео­ре­тич­на днес. Ве­роя­тно не всич­ки ще се кла­си­рат под та­ко­ва оп­ре­де­ле­ние, но тра­ди­цион­но­то ви бла­го­родс­тво ще пов­ли­яе от­ри­ца­тел­но вър­ху дей­ствия­та ви. Кон­так­ти­те ще изи­грая­т важ­на роля при вас, ще нас­тъ­пи пром­яна в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние.

Хороскоп за днес ДЕВА

На­ли­це са всич­ки ус­ло­вия за ус­пе­шен ден. Без зат­руд­не­ния ще се спра­ви­те с про­фе­сио­нал­ни­те си за­да­чи днес. Ене­ргич­нос­тта, с коя­то се ха­рак­те­ри­зи­рат в чет­вър­тък Де­ви­те, има и об­рат­на стра­на. Въз­мож­но е да про­ва­ли на­ме­ре­ния­та ви. Вът­реш­но нап­ре­же­ние ще па­ра­ли­зи­ра дей­ствия­та ви.

Хороскоп за днес ВЕЗНИ

loading...


Коментари