Какво ни разболява? Откриване на причините за нашите заболявания

  Можем ли да изпреварим болестта? Възможно ли е да намерим причините за влошеното ни здраве? Можем ли да се предпазим от болестта и как да се лекуваме?...

1002 0

stock-footage-a-turning-blue-d-globe

 

Можем ли да изпреварим болестта? Възможно ли е да намерим причините за влошеното ни здраве? Можем ли да се предпазим от болестта и как да се лекуваме? Достатъчно ли сме информирани за методите за диагностика, профилактика и  безмедикментозно лечение, на основата на новите научни открития?

Новите научни открития потвърдиха това, което прекрасно са знаели древните мъдреци и лечители: човекът не завършва там, където завършва неговата материална обвивка – физическото тяло. Крехкият му механизъм грижовно и надеждно е скътан от Създателя в защитния пашкул на биополето, чието съществуване едва ли някой днес ще отрече.

Процесите в човешкия организъм протичат по законите на механиката, хидродинамиката, органичната и неорганичната химия, но не само.
Съществуването на невидимото енергийно поле около всяка клетка, за което говорят древните мъдреци, се потвърждава от съвременната квантова физика.
Биополето ни съдържа информация за естествените механизми, които управляват всички процеси в нашия организъм и реализират неговите естествени способности за саморегулация и самовъзстановяване.

Какво ни разболява?

Енергоинформационната катастрофа

Преди 200 години Ханеман, създателят на съвременната хомеопатия, открива, че редица заболявания могат да бъдат причинени от определено информационно замърсяване в организма (вибрации, честоти), дължащо се на негенетични придобити наслоявания, които могат да бъдат предадени и от родителите на децата.
В резултат на замърсяването на околната среда, неконтролираното развитие на различни по големина и форма патогенни микро- и макро – организми , електромагнитните натоварвания, лечението с определени лекарства и ваксинациите и не на последно място, неспособността да намерим баланса в нашите мисли и емоции, за да се справим със стреса, днес “болното биополе“ по-скоро е правило, отколкото изключение.
Изследванията в тази област обясняват взаимната връзка между нарушените функции на вътрешните органи и патологията на отделните съставящи ги клетки.
С най-новите енергоинформационни апаратури в BIOGLOBAL  могат да се изследват колебанията в честотния спектър, свързани с невидимото състояние на материята.

Живеем във времена, в които модерният човек търси бързи резултати във всичко. Но в много случаи, не е възможно да се постигне терапевтичен успех със стандартните методи, или те изискват големи загуби на време и средства.

Медикаментите не помагат на отслабения организъм да се адаптира към постоянно изменящите се условия!

Можем ли да установим пораженията от енергоинформационната катастрофа на много ранен етап и да повишим потенциала на нашия организъм за самовъзстановяване? Да, с диагностика и терапия на микрониво.

BIOGLOBAL , е иновативен изследователски център по квантова и алтернативна-енергоинформационна медицина, създаден с концепцията и претенцията да се съсредоточи върху изследването на причините за нашите заболявания. Прилаганите резултативни методи се концентрират върху  профилактиката като превенция и върху терапия на причините за заболяванията , там където има регистрирани такива. В центъра се прилагат иновативни за страната енергоинформационни терапии, като :

–  Биорезонансна тарепия  (БРТ)
   –  Енергоинформационна терапия (ЕИТ)
   –  Честотна терапия (ЧТ)
   –  Mетатерапия (МТ)

Посредством  БРТ, ЕИТ, ЧТ и МТ се влияе върху натрупаната информация в клетъчните структури на атомно ниво, като се работи директно за положителна промяна на информационните ,,архиви’’. Резултатите нафизикално ниво след  прилагане на БРТ, ЕИТ, ЧТ и МТ се равняват на  активно годишно практикуване на йога.

   Преди да заболее един орган на физикално ниво, той се ,,разболява’’ на енергийно. Променяйки  енергийния  си баланс , органите ни алармират за бъдещо физикално заболяване, ако не им се обърне внимание навреме. По този начин с апаратурата в BIOGLOBAL, се изследва организма за в бъдещ период, и се откриват вероятности за проблеми,  още преди да е регистрирано заболяване на физикално ниво. Прилагайки  профилактика навреме, чрез Биорезонансна терапия (БРТ), се предотвратяват труднолечими и нелечими заболявания. 

loading...